Bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm hoc 2019-2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2019, trường THCS Thị Trấn cử 7 đồng chí giáo viên tham gia các lớp bồ dưỡng thường xuyên do Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại trường TH-THCS Thị Trấn, huyện Vĩnh Thuận.

Mục đích nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của phòng Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nội dung bồi dưỡng có 3 chuyên đề: Chuyên đề 10: Dạy học tích hợp môn KHXH ở trường THCS. Chuyên đề 11: Dạy học tích hợp môn KHTN ở trường THCS. Chuyên đề 20: Bồi dưỡng kỹ năng công tác tham mưu, triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong trường học.

Thầy Võ Thanh Liêm, chuyên viên Phòng Giáo duc, phát biểu với lớp.

Các thầy cô tham gia tập huấn trao đổi, thảo luận hoàn thành các sản phẩm mà báo cáo viên giao, một trong những nội dung nổi bật như: chuột và phòng chống tác hại của chuột, lợi ích và tác hại của thuốc lá…để về đơn vị áp dụng hiệu quả.

Ngoài ra, giáo viên và Cán bộ quản lý còn thực hiện tự bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục. Giáo viên và Cán bộ quản lý tự lựa chọn các module bồi dưỡng phù hợp với bản thân mình trong các module từng bậc học. Cuối năm nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên. Phòng Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận BDTX đối với CBQL và giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nếu đủ điều kiện.