Hồ sơ tổ Lịch sử-Địa lí

1 Nguyễn Minh Trường Tổ trưởng
2 Trần Hữu Duyên Tổ phó
3 Châu Văn Bềnh Giáo viên
4 Lê Ngọc Diễm Hương Giáo viên
5 Mai Thị Liễm Giáo viên
6 Trần Thị Hiếu Giáo viên
7 Hồ Thị Bích Giáo viên