Hồ sơ tổ Lịch sử-Địa lí

1

Nguyễn Minh Trường

Tổ trưởng

2

Trần Hữu Duyên

Tổ phó

3

Châu Văn Bềnh

Giáo viên

4

Lê Ngọc Diễm Hương

Giáo viên

5

Mai Thị Liễm

Giáo viên

6

Trần Thị Hiếu

Giáo viên

7

Hồ Thị Bích

Giáo viên

8

Đỗ Minh Kiên

Giáo viên