Hồ sơ tổ KHTN

1

Nguyễn Trung Giang

Tổ trưởng

2

Trần Thị Thu Mùi

Tổ phó

3

Nguyễn Thị Tuyền

Giáo viên

4

Ngô Văn Bảy

Giáo viên

5

Dương Hồng Phước

Giáo viên

6

Lê Hồng Trắng

Giáo viên

7

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên