Chi bộ trường THCS Thị Trấn đạt chỉ tiêu công tác phát triển đảng nhiệm kì 2020-2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kì 2020-2022, đồng chí Bí thư chi bộ cùng với Ban chi ủy chi bộ tập trung xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ưng 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tăng cường củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Mỗi đảng viên – giáo viên là người gương mẫu trong công tác, có đạo đức trong sáng, có lối sống lành mạnh là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

Trong nhiệm kì 2020-2022, hàng năm 100% đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, Đảng ủy nơi cư trú và tham gia sinh hoạt với chi bộ nơi cư trú mỗi năm 01 lần. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt lệ chi bộ đạt trên 98%; hằng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến tháng 12/2021  kết nạp mới 03 đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Từ trái qua, cô Đặng Thị Nhung và cô Trần Thị Hiếu nhận Quyết định kết nạp đảng viên năm 2021

tại trường THCS Thị Trấn.

 Hàng năm có 100% đảng viên tiếp thu và đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh mỗi năm. Định hướng nhiệm vụ năm 2020 chi bộ tiếp tục chỉ đạo toàn diện, tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị như phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng, vai trò giám sát, vận động của tổ chức Công đoàn, vai trò xung kích của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ công chức viên chức và Đảng viên. Cấp ủy phối hợp với Chính quyền, Đoàn thể, tổ chức để cán bộ công chức, viên chức, Đảng viên trong đơn vị được biết, được tham gia, được bàn bạc, được kiểm tra, từ việc xây dựng kế hoạch đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về“ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh”.Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và Dạy học; giáo dục đạo đức lối sống, đẩy mạnh nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện; tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ và cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo cho học sinh noi theo; Đầu tư xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn quốc gia, đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Dạy- Học;

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho học sinh, chăm lo nhà trường phát triển bền vững; Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, đào tạo nhân tài cho địa phương, phụ đạo học sinh yếu, kém, sau khi học lại do không học tập trung do dịch bênh Covid -19.