Kết quả đăng kí thi đua năm học 2021-2022 trường THCS Thị trấn

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm học 2020-2021 và tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Ngành, Trường THCS Thị Trấn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện và các mục tiêu phát triển của ngành Giáo dục; Từ kết quả của phong trào thi đua, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo sức lan tỏa cao trong toàn Ngành; Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, qua đó kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Cô Lê Thị Anh Đào, giáo viên trường THCS Thị Trấn (thứ tư từ trái qua) nhận Giấy khen Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Năm học 2021-2022 trường THCS Thị Trấn đăng kí Lao động tiên tiến, số lượng: 54. Chiến sỹ thi đua cơ sở, số lượng: 22. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, số lượng: 09. Giấy khen, số lượng: 39. Bằng khen của UBND tỉnh, số lượng: 12.  Tập thể Lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc và Cờ thi đua của UBND tỉnh.