KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 18/12/2002 Chi Bộ Trường THCS Thị Trấn tổ chức kiểm điểm Đảng Viên năm 2022, đến tham dự gồm có

+ Đ/C Trần Văn Mãnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn.

+ Đ/C Đặng Phước Thảo, Đảng ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thị trấn.

+ Đ/C Hồ Tùng Khương,  Bí thư thị đoàn thị trấn

Nội dung làm việc:

  1. Bí thư chi bộ quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của buổi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022 (đ/c Phong).
  2. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên (nếu có).
  3. Ban chi ủy tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022.
  4. Các tổ tiến hành tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2022 (các đ/c Tổ trưởng điều hành).
  5. Thông qua Bản tự phê; thông qua Báo cáo tự chấm điểm tập thể chi bộ và biểu quyết kết quả tự xếp loại và điểm tự chấm tập thể chi bộ năm 2022 (đ/c Nới).
  6. Bỏ phiếu phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (đ/c Nới).

7. Bỏ phiếu phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đ/c Nới).

Đ/C Trần Văn Mãnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn phát biểu chỉ đạo

Kết quảt tự chấm điểm tập thể chi bộ và biểu quyết kết quả tự xếp loại và điểm tự chấm tập thể chi bộ năm 2022 là 98/100đ. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 7 đồng chí, 32 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ./.