Nội dung thi đua năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2021-2022 Trường THCS Thị Trấn tích cực hưởng ứng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 và Bộ GD&ĐT và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh Kiên Giang. Thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đã được đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết số 534/NQ-HĐND ngày 14/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Kiên Giang năm 2021.

Cô Lê Thị Anh Đào kí giao ước thi đua năm học 2021-2022 trong Hội nghị viên chức đầu năm

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, ngành Giáo dục và địa phương phát động, đặc biệt 4 phong trào thi đua do Chính phủ phát động là “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Nội dung trọng tâm thi đua thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo. Phát động các đợt thi đua gắn với các hoạt động lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày Lễ lớn trong năm.