Năm học 2020-2021 tỉ lệ Lao động tiên tiến của trường THCS Thị Trấn đạt trên 98%.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm học 2020-2021 Trường THCS Thị Trấn đăng kí và tham gia hầu hết các phong trào thi đua do Phòng Giáo dục và các cấp tổ chức. Đầu năm học 2020-2021 đơn vị đăng kí lao động tiên tiến 56, chiến sỹ thi đua cơ sở 27, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 05. Giấy khen UBND huyện 28, bằng khen của UBND tỉnh 09.

Các đồng chí Đảng viên tiêu biểu của trường THCS Thị trấn luôn tích cực tham gia các phong trào

Trong suốt năm học cán bộ, viên chức của đơn vị luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặt biệt trong giáo dục; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể như nâng lương trước hạn, nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên; chế độ thai sản, tử tuất đúng theo quy định; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh năm 2020; Đoàn thanh niên hoạt động tốt. Viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở lên đạt năng suất, chất lượng cao. Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ. Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Kết quả cấp huyện năm học 2020-2021 đơn vị có 55  viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiểm tỉ lệ trên 98% ; Danh hiệu CSTĐ cơ sở 09 viên chức và  06 viên chức đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021 được Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận khen tặng.