TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO TÔNG, PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG NHÀ TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND, ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Kế hoạch số 98/KH-BCĐ, ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh về Kế hoạch công tác phòng chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Thực hiện Kế hoạch số 1222/KH-SGDĐT, ngày 16/7/2019 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 665/KH-SGDĐT, ngày 24/4/2019 của Sở GD&ĐT Kiên Giang về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”.

Thực hiện kế hoạch Số:19/KH-PGDĐT Của Phòng GD&ĐT Vĩnh Thuận về việc  tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy trong trường học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh năm học 2019-2020.

Hôm nay lúc 8h ngày 30/9/2019 Trường THCS Thị Trấn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, phòng chống ma túy trong trường học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh năm học 2019-2020.

Mục đích của việc tuyên truyền

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong các cơ sở giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh (HS) khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và kỹ năng về phòng, chống ma túy và các tệ nạn liên quan đến ma túy; giúp HS hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên và HS trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy; kiên quyết phòng, chống và ngăn chặn không để xảy ra tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.

Nội dung:

1.An toàn giao thông:

1-1. Tuyên truyền an toàn giao thông:

– HỌC SINH VỚI VĂN HOÁ GIAO THÔNG.

– TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ CÁCH XỬ LÍ KHI GẶP TAI NẠN GIAO THÔNG.

– MỘT SỐ BÁO HIỆU GIAO THÔNG DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ VÀ ĐI XE ĐẠP

– ĐI BỘ AN TOÀN NGỒI SAU XE ĐẠP, XE MÁY VÀ NGỒI TRONG Ô TÔ AN TOÀN.

– CÁCH ĐI XE ĐẠP, XE ĐẠP ĐIỆN AN TOÀN.

1-2. Xử lí tình huống :

Mỗi đội dự thi bóc thăm 1 tình huống giao thông và đưa ra hướng xử lí

2. Phòng chống ma túy:

2-1.Tuyên truyền phòng chống ma túy trong trường học:

 MA TÚY LÀ GÌ?

– TÁC HẠI CỦA MA TÚY ĐỐI VỚI SỨC KHỎE

– MA TÚY ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẢN THÂN

– MA TÚY ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIA ĐÌNH

– MA TÚY ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI

– HS LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CHẶN VÀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY?

2-1.Trả lời câu hỏi trắc nghiệm:

Một số hình ảnh: