Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Kế hoạch giáo dục thể chất năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/12kj1UD2LiViGheay_cjZZPd1Kz41kPJf/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Quy chế làm việc trường THCS Thị Trấn từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1h0DUk4ubovi7n2Ra4Y0O2oa695pzbdAi/edit?usp=sharing&ouid=104278361596791011353&rtpof=true&sd=true ...
Kết quả thi GVDG tiểu học và THCS năm học 2022-2023

Kết quả thi GVDG tiểu học và THCS năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Không dùng tiền mặt tại chợ Vĩnh Thuận

Không dùng tiền mặt tại chợ Vĩnh Thuận

Lượt xem:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGsltKcBtJlGbnXBTnvHRBLRBKn?projector=1&messagePartId=0.2 ...
Kiểm tra công tác chủ nhiệm học kỳ II năm học 2022-2023

Kiểm tra công tác chủ nhiệm học kỳ II năm học 2022-2023

Lượt xem:

https://docs.google.com/document/d/1i5V-qVJj8dlDZSiOkngckIiDlVHOpeWX/edithttps://docs.google.com/document/d/1i5V-qVJj8dlDZSiOkngckIiDlVHOpeWX/edit ...
Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II và tổng kết năm học 2022-2023

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ II và tổng kết năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »